2 Comments

  1. Max

    มันเด่นมากเลยพูดก่อน "และรักษ์ประเทศไทย" ไม่น่าจะมี ษ์

  2. Gin

    รักอย่างเดียวไม่พอ รักด้วยการกระทำสิจึงควรรักษ์ = รักษาไง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *