One Comment

  1. […] โควตาแพทย์ใช้ทุนจะถูกกำหนดโดยแพทยสภา ว่าในจังหวัดนั้นๆ สามารถมีแพทย์ใช้ทุนได้กี่คน ซึ่งมักกำหนดไว้มากกว่าจำนวนแพทย์ที่จบ แต่ช่วงหลังมีปัญหาว่าแพทยสกาไม่สามารถร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุข และ ทางสำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) ได้ดีเท่าที่ควร จึงเกิดปัญหาว่าคนที่เรียนจบมา  กพ. ไม่จัดตำแหน่งให้เป็นข้าราชการกันได้ทุกคน และ ตำแหน่งที่แพทยสภาประกาศ กับตำแหน่งรับสมัครจริงไม่ตรงกัน ตำแหน่งบางปีน้อยกว่าคนที่เรียนจบ เลยมีการกีดกันบางสถาบันไม่ให้เข้าร่วมการจับฉลากจัดสรรพื้นที่แพทย์ใช้ทุน บางปีมีการประท้วงของบางสถาบันวุ่นวายไปหมด http://www.bloggla.com/?p=631 […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *